معلم نفس خود وشاگرد وجدان خویش باش (پورسینا)

ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود (ادگار الن پو)

به جای این که به تارکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن (ضرب مثل چینی)

مانند علما بنویس مانند توده مردم حرف بزن (ضرب مثل هندی)

بزرگرترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست (حضرت علی "ع" )

زندگی انسان چیزی نیست جز تفکر او(جیمز ویلیامز)

بگذارید و بگذرید ببینید و دل نبندید چشم بیاندازید و دل نبازید که دیر یا زود باید گذاشت گذشت

(حضرت علی "ع")

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه هامی روند انهای که با خود چتر به همراه می برند به کار خود ایمان دارند(انتوان چکیف )

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار (فلوبر)

وقتی ان چه داریم می بخشیم انچه نیازمند انیم دریافت خواهیم کرد(لاوس)

عاقل انچه را که می داند نمی گوید ولی انچه راکه میگوید میداند (ارسطو)

عیب جامعه این است که همه می خواهند ادم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد(وینستون چرچیل)

خداوند دوستداراشناست عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت(دکتر شریعتی)

همیشه اخر هر چیز خوب می شود اگر نشد بدان هنوز اخر ان نرسیده (چارلی چاپلین )

عشق باید شادی اورباشد نه رنج اور (ناپلئون بناپارت)

بد گوی حسود دلیل برتری شماست(تن)

مهم نیست که شما سرنگون شوید مهم این است که دوباره به پا خیزید(ونسان اومباردی)

ضعیف هیچ گاه نمی توانند ببخشد چون قدرت تنبیه ندارد بخشش برای موجودات قوی است تاردعین قدرت تنبیه یا انتفام ببخشد (گاندی)

ندانی و ندانی که ندانی و نخواهی که بدانی که ندانی (شیخ ابو سعید)

مردم را در غیب همان گوی که در روی توانی گفت (خواجه عبدالله انصاری)

نفهمی و ندانی سه دسته است .یکی انکه انسان هیچ نداند دوم انکه انچه لازم است نداند و سوم انچه را که نباید بداند بداند (دوکلوس)

هیچ عبادتی مانند اندیشیدن و تفکر نیست(رسول اکرم)

ای بشر گر چه خلق شده ای برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی(توماس کارلایل)

هیچ گاه چیزی را خوب نمی فهمی مگر اینکه بتوانی ان را برای مادربزرگت شرح دهی(البرت انیشتین)

همیشه دشمنانت را ببخش هیچ چیز بیشتر ازاین انها راناراخت نمی کند(اسکاروایلد)

انچنان زندگی کن که گوی فردا خواهی مرد وانچان بیاموز که گوی تا ابد زنده خواهی ماند(ماهاتما گاندی)